Laitteiden paritus

Seuraa

Seuraavassa opit

Mikä on laite?

Minkä tiedon perusteella laitteen lähettämät tiedot kytkeytyvät henkilöön Gilliessä?

Pikaohje laitteen käyttöönottamiseksi 

Lista laitevalmistajakohtaisista toimintamalleista

Toimintamallit tarkemmin

Siirrä laite toiselle henkilölle

Pikaohje miten teet laiteparituksen käsin Gilliessä

Poista laite

Mistä tiedän, mitkä laitteet ovat varastossa ?

Yhteiskäyttöinen laite

Miten mittaustulokset tallentuvat Gillieen ?

Laitetyyppikohtaiset asetukset

 

 

Mikä on laite?

Laitteella tarkoitetaan tässä robottia tai sensoria, joka lähettää viestejä Gillieen. Esimerkkinä henkilön käyttämä paikantava ranneke, joka lähettää henkilön  sijaintitiedon, sykkeen ja apua-pyynnöt oman pilvensä kautta Gillieen.

Laite voi  siis lähettää erilaisia viestejä tai mittauksia. Esimerkiksi "akku loppu" tai "paino 57 kg" tai "syke 87" tai "turva-alue ylitetty" tai laitteen pilven laskema indeksi, kuten esimerkiksi aktiivisuus.  

 

Minkä tiedon perusteella laitteen lähettämät tiedot kytkeytyvät henkilöön Gilliessä?

Kolme eri tekniikkaa

 1. Henkilötunnisteen avulla
 2. Laitteen tunnisteen avulla
 3. oAuth

 

Miten paritus tapahtuu em. perusmalleissa

 1. Gilliessä on henkilöllä hetu tai jokin muu henkilön yksilöivä tieto valmiina. Laite lähettää mittaustiedon yhteydessä tämän henkilön yksilöivän tiedon Gillieen. Laitetieto ja mittaus kytkeytyvät eli parittuvat automaattisesti henkilöön. (automaattiparitus)
 2. Gillieen on syötetty henkilölle laite  valmiiksi. Tämä toimenpide kytkee eli parittaa laitteen ja tulevat mittaukset henkilöön. Laite lähettää tällöin mittaustiedon yhteydessä laiteid:n ja mittaustieto kytkeytyy henkilöön. (manuaalinen paritus)
 3. oAuth-paritus vaihtelee laitteittain. Yleensä oAuth-laitteen id haetaan laitevalmistajan pilvestä. (manuaalinen paritus)

 

Pikaohje laitteen käyttöönottamiseksi 

 1. Katso alla olevasta laitevalmistajakohtaisesta taulukosta, minkä tiedon perusteella paritus tapahtuu
 2. Syötä laitevalmistajan pilveen ja/tai appsiin tiedot (lisäksi Gillien pilven ja laitevalmistajan pilven välinen tiedon siirto saattaa vaatia API-avaimen sekä mahdollisesti integraation päälle laiton Gilliessä). Lisätiedot saat laitevalmistajalta.)
 3. Mikäli paritus tapahtuu hetun avulla, niin syötä hetu laitevalmistajan sovellukseen ja varmista, että Gilliessä on samalla tavalla syötetty hetu
 4. Mikäli tietojen siirto Gillieen pitää erikseen laittaa päälle laitevalmistajan pilvessä, niin tee se laitevalmistajan ohjeiden mukaisesti (kts. edellä oleva kohta 2.)
 5. Jos käytössäsi on
  1. henkilötunnisteeseen perustuva paritus, niin paritus tapahtuu automaattisesti
  2. Laitetunnisteeseen perustuva paritus, niin sinun tulee syöttää laitetietueet käsin  
  3. oAuth -paritus, niin sinun tulee syöttää laitetietueet käsin
 6. Testaa aina laitteen ja että hälytykset näkyvät Gilliessä

 

Lista laitevalmistajakohtaisista toimintamalleista

Seuraavassa lista, mitä edellä mainittua paritusmallia kunkin laitteen osalta käytät Gilliessä.

1 = henkilötunniste (Uusi laite : automaattinen paritus Gilliessä, jos Gilliessä henkilötiedoissa on hetu tai muu henkilötunniste. Laitteen siirto toiselle henkilölle :tapahtuu automaattisesti hetun perusteella)

2 = laitetunniste (Uusi laite: syötä käsin laitetietue. Laitteen siirto toiselle henkilölle: Syötä käsin laitetietue uudelle käyttäjälle. Laitteen paritus purkaantuu/poistuu tällöin automaattisesti ensimmäiseltä henkilöltä.)

3 = oauth (Uusi laite: Syötä käsin laite Gilliessä. Laitteen siirto toiselle henkilölle: Poista laite ensin vanhalta laitteen käyttäjältä. Tämän jälkeen syötä käsin laitetietue uudelle käyttäjälle.)

Laitevalmistajan sivuilta löydät tiedot laitteiden ja niihin liittyvien sovellusten käytöstä.

Alla lista laitevalmistajakohtaisista toimintamalleista.

Laite Paritusmalli   Kommentit
Addoz 2 sms-viesti, Addoz lähettää laitteen puhelinnumeron. Kts ohje
Axitare Lähettää hetun (ja Axitaren oman laitetunnisteen)
AnnaPerenna 2  
Baxter 2 Case HUS-tutkimushankkeessa laite lähetää laite id:n
Emfit 2  kts ohje
Evondos Lähettää hetun. Kts ohje
Fitbit 3  kts ohje
Google Fit 3  
iHealth 3  kts ohje
Maricare 2 Gillie luo automaattisesti Maricare-laitetietueen, vaikka henkilöä ei löytyisikään.
Mendor / Glucostratus 1 Mendor lähettää hetun (ja Mendor-laitteen tunnisteen). 
Navigil 2  kts ohje
Night Scout (2 ) Lisää käsin Gilliessä laite henkilölle. Saat ID:n. Syötä NC:n appiin gillien url, johon NC lähettää tiedot. Sen jälk.kuten 2.
NuvoAir (1) Nuvoairin portaalissa henkilön nimen alkuun tulee syöttää hetu tai muu hlötunnus. Sen jälkeen toimii kuten kohta 1.
Omron 3 kts ohje
Other 1 tai 2 Riippuu miten laitevalmistaja käyttää Gillien API:a ja mitä tietoja lähettää.
Smila / Phoenix 1 Lähettää hetun
Vivago 2  kts ohje
Suvanto 2  
Withings 2 kts ohje
Tunstall 1 Lähettää hetun ja puhelinnumero(t), mikäli Addsecuren/Tunstallin PNC-API on käytössä. Gillie luo henkilötietueeseen paritusta varten ulkoisen tunnuksen viestin latauksen yhteydessä, joka on em. puhelinnumero. Gilliessä mittaus parittuu henkilöön hetulla. Tunstall lähettää 5 min pollausvälillä 5 viimeisen päivän tiedot.
9Solutions 1

A) Lähettää hetun, jolloin paritus on automaattinen. Tai

B) Lähettää puhelinnumeron: automaattiparitus tapahtuu toisen mittauksen jälkeen, mikäli myös Stellan PNC-API on käytössä.

 

 

Gillien kannalta myös toiset tietojärjestelmät - kuten kotihoidon ERP tai potilastietojärjestelmä, ovat "laitteita". Kun viesti (esim. kotihoidon käyntikirjaus) tallentuu Gillieen, niin Gillie perustaa yleensä laitteen saapuvaan henkilötunnisteseen (person_id tai customer_external_id) perustuen. Ko. toinen tietojärjestelmä näkyy henkilölle paritettuna laitteena esim. nimellä Fastroi tai Mediatri.

 

Toimintamallit tarkemmin

Lisää laite henkilölle

Käyttötapaus: Täysin uusi laite paritetaan asiakkaaseen Gilliessä.

Laite lähettää, joko a. laitteen id (device) tai b. henkilön sisäinen tai ulkoinen tunniste  (person_id, customer_external_id) tai molemmat eli laite id:n ja henkilötunnisteen. Suluissa Gillien rajapinnan käyttämät kenttänimet.

1. Laite lähettää hetun (person_id) tai muun henkilön yksilöivän ulkoisen tunnuksen (customer_external_id) mittauksen yhteydessä, jolloin laitteen tiedot kytkeytyvät automaattisesti Gilliessä henkilöön

 • Automaattiparitus perustuu joko a) hetuun tai b) muuhun henkilön yksilöivään tunnisteeseen. Em tunniste tulee olla Gilliessä henkilön perustiedoissa. Voit syöttää tiedon käsin tai se voi tulla esim. masterina toimivasta potilastietojärjestelmästä automaattisesti tiedostosiirtona.
 • Ensimmäinen sanoma / mittaus luo automaattisesti laitetietueen Gillieen ja mittaustiedot parittuvat henkilöön automaattisesti tästä lähtien. (Jos laiteid:tä ei tule mittauksen yhteydessä, niin Gillie generoi yksikäsitteisen tunnisteen laitteesta)
 • Jos henkilöä ei löydä näillä tiedoilla, niin mittausta ei tallenneta Gillieen
 • Laite voi myös lähettää hetun ja laiteid:n mittauksen yhteydessä. Hetu on määräävämpi, jos laite lähettää sekä henkilön yksilöivän tunnisteen ja laiteid:n. 
 • Kts. alempana myös laitteen siirto toiselle henkilölle

2.Jos laite lähettää vain laitetunnuksen (device) mittauksen yhteydessä, niin tällöin lisää laitetietue  käsin Gillieen ennen ensimmäisen mittauksen lähettämistä.

 • Laitetietue tulee luoda käsin Gillieen ennen mittausten lähettämistä
 • Gillieen syötettävä laitetunnus tulee olla sama, kuin mitä laitevalmistajan pilvi lähettää 
 • Tällöin laitteen lähettämä mittaus parittuu / kytkeytyy henkilöön
 • Jos laitetta  (eli henkilöä, jolle laite on paritettu) ei löydy, niin mittausta ei tallenneta Gillieen

3.oAuth

 • Kuten kohta 2, paitsi yleensä oAuth-valmistajan portaali ei lähetä tietoja, vaan Gillie hakee ne ajastetusti

 

Siirrä laite toiselle henkilölle

Käyttötapaus: Aiemmin jollain asiakkaalla A oleva laite siirretään toiselle asiakkaalle  B Gilliessä.

Laite lähettää, joko a. laitteen id (device) tai b. henkilön sisäinen tai ulkoinen tunniste  (person_id, customer_external_id) ,tai molemmat eli laite id:n ja henkilötunnisteen. Suluissa Gillien rajapinnan käyttämät kenttänimet.

1. Laite lähettää uuden henkilön hetun (person_id) tai muun uuden henkilön yksilöivän ulkoisen tunnuksen (customer_external_id) mittauksen yhteydessä, jolloin laitteen tiedot kytkeytyvät automaattisesti Gilliessä uuteen henkilöön

 • Automaattiparitus perustuu joko a) hetuun tai b) muuhun henkilön yksilöivään tunnisteeseen. Em tunniste tulee olla Gilliessä uuden henkilön perustiedoissa. Voit syöttää tiedon käsin tai se voi tulla esim. masterina toimivasta potilastietojärjestelmästä automaattisesti tiedostosiirtona.
 • Jos laite lähettää vain uuden henkilön yksilöivän tiedon (esim. hetu) , niin laite perustuu automaattisesti uudelle henkilölle (mutta ei poistu ensimmäiseltä henkilöltä). Käyttäjä ei siis siirrä laitetta manuaalisesti Gilliessä (Poikkeus: AddSecuren Tunstall rajapinnan kautta tuleva sanoma ei poista paritusta alkuperäiseltä henkilöltä. Syynä tähän on se, että rajapinnan kautta voi tulla usean eri laitevalmistajan viestejä)
 • Jos laite lähettää uuden henkilön yksilöivän tiedon  ja laiteid:n, niin laitetietue siirtyy Gilliessä automaattisesti uudelle henkilölle. Mittaukset ovat kuitenkin henkilökohtaisia.

2.Jos laite lähettää vain laitetunnuksen (device) mittauksen yhteydessä, niin tällöin lisää laite käsin Gilliessä uudelle asiakkaalle.

 • Menen uuden henkilön tietoihin. Parita laite uudelle henkilölle klikkaamalla lisää laite ennen mittauksen lähettämistä 
 • Laite poistuu automaattisesti aiemmalta henkilöltä ja uudet mittaukset näkyvät tästä lähtien uuden henkilön mittauksina. Katso myös alla oleva kappale "Huomioitavaa laitteiden siirrosta" 
 • Mittaustulokset ovat henkilökohtaisia.

3.oAuth

 • Kuten kohta 2 pääpiirteissää
 • Poista laite (edelliseltä käyttäjältä) henkilöltä Gilliessä (Muista: Poista laitteessa/app:issa mahdollisesti tallentuneet mittaukset tarvittaessa, ettei edellisen käyttäjän mittaukset näy uudella käyttäjällä)
 • Luo/lisää uusi laite uudelle henkilölle (Seuraa Gillien käyttöliittymän ohjeita ja kirjaudu oAuth-laitteen  pilveen). Laite parittuu uudelle henkilölle

Laitteiden siirrosta ja laiteID:n yksilöllisyydestä eli uniikkiudesta

 • Gilliessä on käsite alue (area). Alue on yleensä yksi sote-kuntayhtymä tai yritys.
 • Laitevalmistajan ratkaisusta riippuen laitevalmistajan laiteid on uniikki, joko
  • aluekohtaisesti (käytössä aluekohtainen APIkey + laiteid) tai
  • järjestelmäkohtaisesti (käytössä järjestelmäkohtainen APIkey + laiteid)

Case: Siirrät laitteen X asiakkaalta A -> asiakkaalle B Alueen sisällä

 • Jos laite siirretään alueen sisällä asiakkaalta toiselle (asiakkaalta A asiakkaalle B), niin laite siirtyy automaattisesti edellä kohdassa "Siirrä laite toiselle henkilölle" kuvatusti

Case: Laite X siirretään alueen 1 asiakkaalta A -> alueen 2 asiakkaalle B

 • Laitevalmistaja voi antaa käyttöösi esim. varalaitteen, joka on ollut toisella alueella käytössä.  Laite siirretään tässä tapauksessa alueelta X alueelle Y. Sama laitetunnus voi tällöin olla kahdella alueella paritettuna, ellei laitteen paritusta ole purettu alueelta X. Sinä et voi nähdä tätä, koska sinulla ei ole oikeuksia toiselle alueelle.
  • Jos laitevalmistajalla on käytössään aluekohtainen APIKey, niin laite lähettää hälytyksen juuri sille asiakkaalle ja alueelle, joka on merkittynä laitevalmistajan pilvessä ja hälytys näkyy Gilliessä oikein
  • Jos laitevalmistajalla on käytössään järjestelmäkohtainen APIKey, niin tällöin laitteen lähettämä viesti menee virheeseen ja se ei näy henkilön työpöydällä. Virheet näkyvät Gilien pääkäyttäjänäkymässä vasemmasta menusta valittavasta "Järjestelmäilmoitukset" toiminnosta. 
  • Korjaava toimenpide: Paritus tulee poistaa alueelta X, tämän jälkeen hälytykset menevät uudelle Y-alueelle paritetulle laitteelle
 • Laitteen parituksen onnistuminen tuleekin aina testata, kun laite luovutetaan asiakkaalle. 

Pikaohje miten teet laiteparituksen käsin Gilliessä

Henkilön käytössä olevat mitta- ym. laitteet voi ”parittaa” henkilöön dashboardissa menu-nappia klikkaamalla.

Esiehto: Laite tai sen oma pilviratkaisu on konfiguroitu lähettämään tietoja Gillieen.

Uuden laitteen paritus

 1. Kirjaudu Ammattilaisena
 2. Hae henkilö ja klikkaa henkilölistauksessa henkilöä 
 3. Klikkaa menu -nappia henkilön työpöydän oikeassa ylänurkassa  ( dashboardissa)
 4. Klikkaa Laitteet alasvetovalikossa
 5. Klikkaa +uusi laite -nappia oikeassa alanurkassa
 6. Valitse laitetyyppi klikkaamalla sitä  lisää laite- listauksessa
 7. Anna laitteen yksilöivät tiedot ja paina talleta (laiteid vaihtelee laitteittain)
 8. Testaa laitteen toimivuus ja että laitteen lähettämä hälytys /  ilmoitus näkyy Gilliessä

  

 

Na_ytto_kuva_2019-4-18_kello_12.30.02.png

Kuva: Parita /lisää laite henkilölle painamalla +uusi laite  (kohta 5.). 

 

 

Na_ytto_kuva_2019-4-18_kello_12.36.38.png

Kuva: Valitse laite lisää laite -listauksesssa (kohta 6.)

 

Laite-id vaiihtelee valmistajittain 

Laitteiden parittaminen henkilölle, laitteen yksilöivät tunnukset (laite-ID) ja ottaminen käyttöön vaihtelevat laitteittain. Ota yhteyttä laiteen toimittajaan tämän laitteeseen ja sen ohjelmistoon liittyvissä kysymyksissä.

 

Laiteparitus kannattaa poistaa henkilöltä, kun laite ei enää ole hänen käytössään

Kun laite palautetaan valmistajalle tai varastoon, niin paritus tulisi poistaa henkilöltä, jotta voit nähdä varmasti kenellä on mikäkin laite käytössään. Tämä koskee erityisesti käsin paritettavia laitteiteita.

 

Kts. myös alla vinkki varaston perustamiseksi.

 

 1. Kirjaudu Ammattilaisena
 2. Hae henkilö ja klikkaa henkilölistauksessa henkilöä 
 3. Klikkaa menu -nappia henkilön työpöydän oikeassa ylänurkassa  ( dashboardissa)
 4. Klikkaa Poista laite henkilöltä alasvetovalikossa

 

Mistä tiedän, mitkä laitteet ovat varastossa ?

 1. Lisää Gilleen henkilö, jonka nimi on varasto (esim. Tekniikantien varasto, Vuorimiehentien varasto)
 2. Parita laite henkilön kanssa (esim. Tekniikantien varasto)

 

Yhteiskäyttöinen laite

Mikäli laite (esim. verenpainemittari) on hoitajalla mukana ja hän mittaa sillä usean henkilön tietoja, niin tällöin toimi seuraavasti

Luo virtuaalinen henkilö ja parita yhteiskäytöinen laite 

 1. Luo Gillieen henkilö, jonka nimi on esim. verenpainemittari nro 123 
 2. Parita / lisää verenpainemittari em. henkilö edellä olevien ohjeiden mukaisesti
 3. Aseta laitteen mittaustyyppiryhmäksi "vitaalit" ja oletus tilaksi "odottaa siirtoa toiselle henkilölle"

Henkilötieto tarvitaan Gillien tietokanta- ja käsitemallin vuoksi. 

Mittaus yhteiskäyttöisellä mittarilla

 1. Mittaa verenpaine
 2. Klikkaa henkilön verenpainemittari nro 123 työpöytänäkymä auki
 3. Klikkaa menu -nappia
 4. Klikkaa Validoi mittaukset alasvetovalikosta
 5. Valitse mittaukset, jotka ovat tilassa odottaa siirtoa toiselle henkilölle 
 6. Klikkaa siirrettävää mittausta ja valitse kohdeasiakas , jonka mittauksesta on kysymys
 7. Klikkaa siirrä

 

Miten mittaustulokset tallentuvat Gillieen ?

Laite -> Laitteen pilvi -> Gillie.

Gillie joko saa (push) tai hakee (pull) laitteen pilvestä mittaustiedot ja tallentaa ne tietokantaan (datapoint).

Virheellinen mittaustulos otetaan vastaan Gillieen, mutta tekoäly ei käsittele sitä

Mittauksia syntyy Gillieen kahdella tavalla

 1. Laitteesta tuleva tieto
 2. Gillien tekoäly parsii hoitokirjauksesta (narratiivi) mittauksen ja rakenteistaa sen

Mittaus saattaa epäonnistua, jolloin mittausarvo ei ole kelvollinen. Jos tulos ylittää / alittaa tietyt rajat niin Gillie edelleen tallentaa mittauksen (datapoint) , mutta datapointin tilaksi asetetaan invalid. 

Jos mittaustulos (datapoint) on tilaltaan invalid, niin

 1. Tekoäly ei edelleen käsittele mittausta (datapoint)
 2. Mittaustulosta ei näytetä graafeissa

 

Esimerkki: Tekoäly käsittelee mittaukset, jotka ovat seuraavien raja-arvojen sisällä

 • body_temperature 1 - 50
 • catheterization 0 - 2000
 • glucose 0.5 – 100
 • heart_rate 0 - 400
 • height 20 – 300
 • inr 0 - 20
 • respiration_rate 0-100
 • weight 0-1000
 • systolic_blood_pressure 0-400
 • diastolic_blood_pressure 0-400

 

 Na_ytto_kuva_2020-1-17_kello_9.39.02.png

Kuva: Esimerkiksi kehon lämpötilaa kuvaava graafi näyttää skaalan (34-42) rajoissa olevat mittaustulokset. Oikealla oleva numeerinen arvo näyttää korkeimman / matalimman lämmön, vaikka mittaustulos olisi taulukon skaalan ulkopuolella. Mikäli mittaus on epäonnistunut (invalid), niin sitä ei näytetä graafissa eikä huomioida numeerisessa arvossa.

 

Laitetyyppikohtaiset asetukset

Lue lisää laitetyyppikohtaisista asetuksista.

 

0/0 koki tästä olevan apua

Kommentit

0 kommenttia

Kirjaudu sisään jättääksesi kommentin.