Tekninen käyttöönotto

Seuraa

Teknisessä käyttöönotossa Gillie.AI -alusta integroidaan organisaation olemassa oleviin tietojärjestelmiin ja aktivoidaan tuotantokäyttöön. Tekniseen käyttöön oton jälkeen sovellus jalkautetaan, kts. jalkautus.

Osa teknisen käyttöönoton tehtävistä on valinnaisia. Nämä on merkitty alla valinnainen.

 

Projektin suunnittelu

Käyttöönottoprojekti alkaa projektin suunnittelulla, jossa sen vaiheet ja tavoitteet kiinnitetään. Suunnittelun lopputuloksena syntyy työsuunnitelma. Projekti kestää 1 - 8 viikkoa riippuen käyttöön otettavien integraatioiden määrästä. Alla on lueteltu suunnitteluvaiheen tehtävät.

No Tehtävä Tarkistuslista
1 Nimeä projektipäällikkö. Projektipäälliköllä on hyvä olla teknistä osaamista. Nimeä projektiryhmän jäsenet, joilla on tarvittava osaaminen ohjelmistoista ja substanssista.
 • Projektipäällikkö nimetty
 • Projektiryhmän resurssit varattu
2 Aseta ohjausryhmä. Teknistä käyttöönottoa seurataan ohjausryhmässä, joka kokoontuu kerran kuukaudessa. Ohjausryhmä hyväksyy mm. tuotantoonsiirron.
 • Ohjausryhmä nimetty
 • Ohjausryhmän kokouskutsut lähetetty 
3 Tee työsuunnitelma. Se sisältää tehtävät, niiden aikataulun ja vastuuhenkilön kullekin tehtävälle. Suunnitelman pohjana voi käyttää tämän sivun taulukoita. 
 • Työsuunnitelma tehty
 • Työsuunnitelma hyväksytty
4

Yksilöi käyttöönotettavat toiminnallisuudet. Toiminnallisuuksia ovat mm.:

 • Tilannekeskus
 • Laiterekisteri
 • Turvapuheluanalytiikka
 • Lääkepoikkeamat
 • Viestiseinä
 • Päätös projektissa käyttöön otettavista toiminnallisuuksista
5 Yksilöi käyttäjäorganisaatiot ja käyttäjät
 • Päätös käyttäjistä
6 Yksilöi loppuasiakkaat. Mahdollisia loppuasiakkaita ovat mm. kotihoidon asiakkaat, turvapalveluasiakkaat, hoivakotiasiakkaat, sairaalasta kotiutettavat ja etämonitoroitavat potilaat.
 • Päätös loppuasiakkaista
7 Yksilöi integroitavat tietojärjestelmät. Tyypillisiä järjestelmiä ovat asiakas-, potilastieto- ja hälytysjärjestelmä.
 • Luettelo integroitavista tietojörjestelmistä
8 Yksilöi integroitavat laitetyypit. valinnainen Tyypillisiä laitteita ovat turvapuhelimet ja niiden lisälaitteet sekä erilaiset mittalaitteet.
 • Luettelo integroitavista laitetyypeistä

 

Käyttöönoton suunnittelu

Käyttöönotton suunnittelussa projekti ja sovellus esitellään eri sidosryhmille. Lisäksi suunnitellaan käyttöönoton jälkeinen tekninen tuki ja valmistellaan alustavasti käyttäjäorganisaation kanssa varasuunnitelma vikatilanteiseen.

No Tehtävä Tarkistuslista
1 Pidä aloituspalaveri projektiryhmän jäsenille. valinnainen Palaverissa esitellään työsuunnitelma ja sovitaan projektiryhmän viikkopalaveri teknisen käyttöönoton seuraamiseen.
 • Palaveri pidetty
2 Kuvaa järjestelmäarkkitehtuuri ja integraatiot. valinnainen 
 • Järjestelmäarkkitehtuuri kuvattu
3 Esittele sovellus mahdolliselle arkkitehtuuriryhmälle. valinnainen Jos organisaatiossa on kokonaisarkkiotehtuurista vastaava osasto tai toiminto, sovelluksen käyttöönotto saattaa edellyttää kyseisen tahon hyväksynnän.
 • Esittely pidetty 
4 Esittele sovellus tietoturvalle.
valinnainen Sovelluksen käyttöönotto saattaa edellyttää tietoturvapäällikön hyväksynnän.
 • Esittely pidetty
 • DPIA tehty 
5 Esittele / tiedota käyttäjäorganisaatiolle. valinnainen
 • Esittely pidetty / tiedote lähetetty
6 Päivitä tarvittaessa loppuasiakkaiden suostumus / hoito- ja palvelusuunnitelma valinnainen
 • Hoito- ja palvelusuunnitelma tarkistettu / päivitetty
7 Suunnittele käyttöönoton jälkeinen tuki ja poikkeamiin varautuminen hoito ja tuki-organisaatiossa. Toimintatavat ja vastuut häiriö- ja poikkeamatilanteisssa tulee kuvata. Esim. jokin integraatio lakkaa toimimasta tai alueellinen tietoliikennehäiriö estää sovelluksen käytön. Tee toimintaohjeistus sekä varasuunnitelma loppukäyttäjille tähän tilanteeseen. Tarvittaville osapuolille (myös toimittajille) tieto, miten poikkeaman aikana toimitaan ja keneen otetaan yhteyttä. Ohje sekä tekniselle tuelle, että pääkäyttäjille.  Varmista, että it-palvelutuotannolla on tieto käytettävissä olevista integraatioista Gillieen. Tätä listaa käytetään versionvaihdoissa ja ongelmatilanteissa.
 • Suunnitelma- ja varasuunnitelma tehty ja tiedotettu myös Gillie
 • Nimetty Gilliestä a) teknisesti vastaava henkilö (usein IT) ja b) omistaja  (yleensä käyttäjäorganisaatiosta, katso jalkautuksesta tarkemmin)
 • Gillien järjestelmäilmoitukset parametroitu
 • It-palvelutuotannon integraatio-listaan on lisätty Gillien integraatiot
8 Tiedota integroitavien järjestelmien ja laitteiden toimittajat.
valinnainen
 • Toimittajat tiedotettu

 

Integraatiot

Merkittävin työ käyttöönotosta on integraatioiden käyttöönotto ja testaaminen. Tätä varten Gillie.AI -alustassa on SandBox-ympäristö, jossa integraatiot voi testata ennen tuotantokäytön aloittamista,

No Tehtävä Tarkistuslista
1 Perusta Sandbox. Pyydä Gillien tukea (support@gillie.ai) perustamaan SandBox-ympäristö.
 • SandBox-ympäristö tehty
 • Pääkäyttäjätunnus perustettu
2

Luo tarvittaessa VPN-yhteys. valinnainen Kts. ohje täältä.

 • VPN-yhteys SandBoxiin testattu 
3

Avaa palomuurista tarvittavat portit. valinnainen.

 • Yhteys testattu
4

Tietojärjestelmäintegraation x konfigurointi ja testaus (tee jokaisesta integroitavasta tietojärjestelmästä oma tehtävänsä).

 • Integraatio testattu
4.1

Asiakkaiden hetulistan haun konfigurointi ja testaus valinnainen

 • Integraatio testattu
4.2

Asiakkaiden perustietojen haun konfigurointi ja testaus valinnainen

 • Integraatio testattu
4.3

Käyntikirjausten haun konfigurointi ja testaus valinnainen

 • Integraatio testattu
4.4

Lääkitystietojen haun konfigurointi ja testaus valinnainen

 • Integraatio testattu
4.5

Laboratoriotietojen haun konfigurointi ja testaus valinnainen

 • Integraatio testattu
4.6

Diagnoosien haun konfigurointi ja testaus valinnainen

 • Integraatio testattu
4.7

Turvapuhelutietojen haun konfigurointi ja testaus valinnainen

 • Integraatio testattu
5

Laiteintegraation x konfigurointi ja testaus (tee jokaisesta integroitavasta laitetyypistä oma tehtävänsä). valinnainen Kts. ohje täältä.

 • Integraatio testattu
6

AD:n konfigurointi ja testaus käyttöönotto. valinnainen Kts. ohje täältä.

 • AD-integraatio testattu
7

Päätös tuotantoonsiirrosta. Ohjausryhmä antaa luvan tuotantoonsiirrolle. Hae muutoshallinnan hyväksyntä (CAB) ennen ohjausryhmää.

 • Lupa tuotantoonsiirrolle saatu

 

Tuotantokäyttöön siirtyminen

Tässä kuvataan tehtävät, jotka tulee tehdä ennen sovelluksen tuotantokäyttöä.

No Tehtävä Tarkistuslista
1 Perusta tuotantoympäristö. Pyydä Gillien tukea (support@gillie.ai) perustamaan tuotantoympäristö.
 • Tuotantoympäristö tehty
 • (VPN-yhteys toimii)
 • Pääkäyttäjätunnus perustettu
2

Konfiguroi tuotantoympäristö

 • Tuotantoympäristö konfiguroitu
3

Aktivoi integraatiot. Aktivoi suunnitteluvaiheessa yksilöidyt integraatiot.

 • Integraatiot aktivoitu
4

Varmista sovelluksen toiminta tuotannossa. Tarkista, että loppuasiakastiedot näkyvät sovelluksessa.

 • Tuotantotestaus tehty
5

Anna käyttöoikeudet. Anna käyttäjille käyttöoikeudet joko sovelluksen pääkäyttäjänäkymästä tai ulkoisesta käyttöoikeushallintasovelluksesta (esim. AD). Kts. ohje täältä.

 • Käyttäjät pääsevät kirjautumaan
6

Parita laitteet loppuasiakkaille. valinnainen

Jos loppuasiakkailla on laitteita, jotka eivät paritu automaattisesti Gillie.AI -sovellukseen, parita laitteet käsin. Kts. ohje täältä.

 • Kaikki laitteet on liitetty sovellukseen
7 Kouluta pää- ja tukikäyttäjät
 • Pää- ja tukikäyttävät koulutettu

 

0/0 koki tästä olevan apua

Kommentit

0 kommenttia

Kommentointi on poistettu käytöstä.